عقد قرار داد با فضای مجازی

سازمان فضای مجازی این سیستم را برای ساخت و مدیریت بیش از 40 هزار وب سایت تهیه کرد